تبلیغات
سیستم های مدیریت کیفیت (QMS) - استاندارد ایزو OHSAS 18001:2007- سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی(قسمت دوم)
سیستم های مدیریت کیفیت (QMS)

آرشیو موضوعی

آرشیو

لینکستان

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

استاندارد ایزو OHSAS 18001:2007- سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی(قسمت دوم)

برنامه (های) OH&S

سازمان بایستی یك یا چند برنامه مدیریت OH&Sبه منظوردستیابی اهداف كلان خود ایجاد كرده و برقرار نگهدارد .

این برنامه (ها ) بایستی شامل مستندات زیر باشد :

الف - اختیارات و مسئولیتهای مشخص شده برای دستیابی به اهداف دركلیه سطوح سازمانی

ب - نحوه و زمانبندی دستیابی به اهداف

برنامه های OH&Sبایستی به طورمرتب و درفواصل زمانی منظم و برنامه ریزی شده مورد بازنگری قرارگیرند .

این برنامه ها درصورت لزوم بایستی اصلاح شوند تا تغییرات انجام شده درفعالیتها ، محصولات و یا شرایط عملیاتی سازمان درآنها اعمال گردد .

برنامه (های) OH&S

سازمان بایستی یك یا چند برنامه مدیریت OH&Sبه منظوردستیابی اهداف كلان خود ایجاد كرده و برقرار نگهدارد .

این برنامه (ها ) بایستی شامل مستندات زیر باشد :

الف - اختیارات و مسئولیتهای مشخص شده برای دستیابی به اهداف دركلیه سطوح سازمانی

ب - نحوه و زمانبندی دستیابی به اهداف

برنامه های OH&Sبایستی به طورمرتب و درفواصل زمانی منظم و برنامه ریزی شده مورد بازنگری قرارگیرند .

این برنامه ها درصورت لزوم بایستی اصلاح شوند تا تغییرات انجام شده درفعالیتها ، محصولات و یا شرایط عملیاتی سازمان درآنها اعمال گردد .

 

 

ساختار و مسئولیت

وظایف ، مسئولیتها و حدود اختیارات كاركنانی كه عهده دار فعالیتهای مدیریت اجرا و تصدیق ریسك ایمنی و بهداشت شغلی مرتبط با فعالیتها ، تجهیزات و فرآیندها باشند بایستی تعریف و مدون گردد و همچنین به منظور تسهیل مدیریت OH&S به كلیه كاركنان ابلاغ گردد .

مسئولیتهای نهائی مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی برعهده مدیریت ارشد سازمان است . سازمان بایستی یكی از مدیران ارشد ( درسازمانهای بزرگ یكی از اعضای هیئت مدیره ) را با مسئولیت ویژه برای حصول اطمینان از اجرای صحیح سیستم ایمنی و بهداشت شغلی و همچنین برآورده شدن نیازمندیها  دركلیه قسمت ها و حوزه های عملیاتی درون سازمان انتخاب نماید .

 

مدیریت بایستی منابع لازم برای اجرا ، كنترل و بهبود سیستم OH&Sرا فراهم نماید .

یادآوری : منابع شامل نیروی انسانی ، تخصصهای ویژه ، تكنولوژی و منابع مالی است .

نماینده مدیریت سازمان بایستی دارای حدود وظایف و اختیارات مشخص و تعریف شده   برای موارد زیر باشد .

الف) حصول اطمینان از اینكه الزامات سیستم مدیریت OH&Sایجاد ، اجرا و نگهداری می گردد .

ب ) حصول اطمینان از اینكه گزارشهای مرتبط با عملكرد  سیستم OH&S به منظور بازنگری و به عنوان پایه أی برای بهبود سیستم دراختیار  مدیریت ارشد قراردادن می شود

كلیه كاركنان مرتبط با مسئولیت مدیریت بایستی تعهد خود را نسبت به بهبود مستمرعملكرد سیستم OH&S اثبات نمایند .

 

آموزش ، آگاهی ، صلاحیت

كاركنان بایستی صلاحیت انجام شغلی كه ممكن است موثر برموارد ایمنی و بهداشت شغلی باشد برخوردار باشند . مبنای قضاوت درمورد صلاحیت ، تحصیلات ، آموزش و یا تجربیات مناسب خواهد بود .

سازمان بایستی روش های اجرایی به منظور حصول اطمینان از اینكه كلیه كاركنان در هربخش و سطح سازمان از موارد زیرآگاهی داشته باشند ایجاد و برقرار نگهدارد .

v             اهمیت انطباق با خط مشی و روش های اجرایی O H&S و همچنین با الزامات این سیستم

v             عواقب بالفعل و بالقوه فعالیتهای آنها و همچنین مزایای عملكرد مطلوب كاركنان

v      وظایف و مسئولیتهای آنها درحصول انطباق با خط مشی و روش های اجرایی و الزامات OH&S و ازجمله آمادگیهای لازم برای مقابله با شرایط اضطراری ( به بند 7-4-4 رجوع شود .)

v             عواقب بالقوه عدول از روش های عملیاتی مشخص شده

v             روش های آ/وزش بایستی با درنظرگرفتن موارد زیر درسطوح مختلف باشد .

v             مسئولیت ، توانایی و دانش ( سواد )

v             ریسك

 

تبادل نظرو ارتباطات

سازمان بایستی روش های اجرایی برای حصول اطمینان از اینكه اطلاعات OH&S به كلیه كاركنان و سایرطرفهای ذینفع ابلاغ میشود ایجاد نماید . نقش كارمندان و ترتیبات مشاوره بایستی مدون و به آگاهی طرفهای ذینفع رسانده شود .

كاركنان بایستی :

v   به منظور مدیریت ریسكه دربهبود و بازنگری خط مشی ها و روش های اجرایی  مشاركت داشته باشند .

v   دروضعیت هایی كه هرنوع تغییر امكان دارد برایمنی و بهداشت شغلی موثرباشد مورد مشاوره و نظرخواهی قرارگیرند .

v   درمورد موضوعات ایمنی و بهداشت شغلی اظهارنظر نمایند .

v  از اینكه چه كسی نماینده آنها درسیستم ایمنی و بهداشت شغلی است و همچنین نماینده ویژه مدیریت چه كسی است آگاهی لازم داشته باشند ( به بند 1-4-4 رجوع شود )

 

مستند سازی

سازمان بایستی اطلاعات زیر را بر روی كاغذ یا بصورت الكترونیكی ایجاد نموده و برقرارنگهدارد .

الف- تشریح عناصرمحوری سیستم مدیریت و تعامل بین آنها

ب - فراهم نمودن ارتباط بین مستندات مرتبط

یادآوری : این موضوع دارای اهمیت است كه به منظور افزایش بازدهی و اثربخشی سیستم باید از ایجاد مستندات اضافی جلوگیری نمود .

 

كنترل مدارك و داده ها

سازمان بایستی روش های اجرایی برای كنترل تمامی مدارك و اطلاعات مورد نیاز سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت شغلی ایجاد نموده و برقرارنگهدارد تا اطمینان حاصل شود كه :

الف- محل استفاده از مدارك قابل شناسایی است .

ب - آنها درفواصل زمانی مشخص مورد بازنگری و درصورت لزوم تجدید نظرمی شوند وكفایت آنها مورد تایید افراد مجاز قرار می گیرد .

ج - مدارك و اطلاعات با آخرین شماره ویرایش درتمام محل هایی كه عملیات اساسی برای اجرای موثر سیستم OH&S انجام می شود در دسترس باشد .

د - مدارك و اطلاعات منسوخ به موقعی از تمام محل های صدور ومحل های استفاده آنها خارج میشوند یا بطرق دیگری ازعدم استفاده ناخواسته آنها اطمینان حاصل می گردد .

ه ) مدارك و اطلاعاتی كه به دلیل دانش فنی یا مقاصد حقوقی و یا هردو نگهداری می شوند به نحو مناسبی مشخص شده اند .

 

كنترل عملیات

سازمان بایستی عملیات و فعالیتهایی را كه با ریسكهای شناسایی شده مرتبط می باشند وبه اقدامات كنترلی نیاز دارند شناسایی نماید .

سازمان بایستی اینگونه عملیات را از جمله تعیمرو نگهداری تجهیزات را به منظور حصول اطمینان از اینكه آنها درشرایط مشخص شده أی اجرا می شوند برنامه ریزی و طراحی نماید .

برای حصول اطمینان از این امر باید :

 الف - ایجاد و برقراری روشهای اجرایی مدون درمواردی كه عدم وجود آنها ممكن است منجربه انحراف ازخط مشی OH&S و اهداف كلان سازمان شود .

ب ) مشخص بودن معیارهای عملیاتی در روش های اجرایی

ج  ) ایجاد و برقراری روش های اجرایی مرتبط با ریسكهای مشخص شده ایمنی و بهداشت كالاها ، تجهیزات و خدمات خریداری شده یا مورد استفاده سازمان و ابلاغ چنین روشهایی و الزامات مربوطه به پیمانكاران و عرضه كنندگان

د ) ایجاد و برقراری روش های اجرایی برای طراحی محل كار، فرآیند ، تاسیسات ، ماشین آلات ، روش های كاری ، ساماندهی كارهمراه با انطباق آنها با توانمندیهای انسانی به منظور حذف یا كاهش ریسكهای OH&S درمبدا

آمادگی واكنش درشرایط اضطراری

سازمان بایستی طرح ها و روش های اجرایی برای شناسایی احتمال وقوع حوادث و وضعیت های اضطراری ، ایجاد نموده و برقرار نگهدارد تا از جراحات یا بیماریهای احتمالی كاركنان كه ممكن است مرتبط با آنها باشند پیشگیری شود .

سازمان بایستی روش های اجرایی و طرح های آمادگی و واكنش دروضعیت اضطراری خود را مورد بازنگری قراردهد به ویژه پس از وقوع حوادث یا وضعیت های اضطراری سازمان همچنین بایستی بطور ادواری هرزمان كه امكان پذیرباشد این روش های اجرایی را به آزمایش بگذارد .

 

اندازه گیری و پایش عملكرد

سازمان بایستی روش های اجرایی برای اندازه گیری و پایش عملكرد OH&S مدون نموده و عملكرد خود را براساس یك برنامه منظم مورد ارزیابی قرار دهد .

این روش های اجرایی بایستی موارد زیر را ارائه دهند :

v       هر دو نوع اندازه گیری كمی و كیفی مناسب با نیازمندیهای سازمان

v       پایش حدود برآورده شدن اهداف كلان OH&S سازمان

v    اندازه گیری های پیشگیرانه ( مقدم ) كه براساس آنها پایش انطباق عملكرد با الزامات OH&S ، برنامه های مدیریتی ، معیارهای عملیاتی ، مقررات كاربردی و الزامات قانونی انجام می شود .

 

v       ثبت سوابق و نتایج پایش و اندازه گیری درحد كفایت به منظور تسهیل درتحلیل اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه بعدی

درمواقعی كه از تجهیزات پایش برای اندازه گیری عملكرد سیستم استفاده می شود . سازمان بایستی روش های اجرایی برای كالیبراسیون و تعمیر و نگهداری چنین تجهیزاتی ایجاد و برقرار نگهدارد . سوابق تعمیرات و نگهداری و كالیبراسیون تجهیزات بایستی نگهداری شود .

 

حوادث ، اتفاقات منجربه بروز حوادث ، عدم انطباق ها و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

سازمان بایستی روش های اجرایی برای تعریف مسئولیتها و اختیارات افراد درموارد زیر ایجاد و برقرار نگهدارد .

الف) رسیدگی و تحقیق در

                حوادث

                وقایع منجربه بروز حوادث

                عدم انطباق ها

ب ) اقدام لازم برای كاهش عواقب ناشی ازحوادث ، اتفاقات یا عدم تطابقها

ج ) شروع و تكمیل اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

تصدیق اثربخش بودن اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه انجام شده

دراین روش های اجرایی بایستی كلیه اقدامات اصلاحی وپیشگیرانه پیشنهاد شده قبل از اجرا ازطریق فرآیند ارزیابی ریسك مورد بررسی و بازنگری قرارگیرد .

هرگونه اقدامات اصلاحی یا پیشگیرانه كه برای حذف علل عدم انطباق بالفعل یا بالقوه انجام می گیرد . باید متناسب با اهمیت مایل بوده بصورتی كه ازعدم وقوع مجدد این وضعیتها اطمینان لازم كسب گردد .

سازمان بایستی هرگونه تغییری را كه در روش های اجرایی مدون ناشی ازاقدامات اصلاحی و  پیشگیرانه می باشد اعمال نموده و سوابق آنرا نگهدارد .

 

 

سوابق و مدیریت سوابق

سازمان بایستی روش های اجرایی برای شناسایی ، نگهداری و تعیین تكلیف  سوابق OH&S وهمچنین نتایج ممیزیها و بازنگری ها مدون نموده و برقرار نگهدارد .

سوابق OH&S باید خوانا ، قابل شناسایی و قابل ردیابی به فعالیتهای مرتبط باشد . این سوابق بایستی به گونه ای حفظ و نگهداری شود كه به سهولت بازیافتنی باشد و از وارد آمدن آسیب یا خرابی و یا مفقود شدن آنها جلوگیری بعمل آید . مدت زمان نگهداری سوابق باید تعیین و ثبت گردد .

سوابق بایستی متناسب با سیستم و سازمان حفظ و نگهداری شود تا امكان اثبات انطباق با hلزامات OH&S وجود داشته باشد .

 

ممیزی

سازمان بایستی روش اجرایی و برنامه ممیزی برای ارزیابی ادواری سیستم   مدیریت OH&S ایجاد و برقرارنگهدارد به منظور اینكه :

الف) آیا سیستم مدیریت OH&S

1-             با ترتیبات برنامه ریزی شده برای مدیریت OH&S و ازجمله الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی انطباق دارد یا نه ؟

2-             به درستی اجرا ونگهداری شده است ؟

3-             دربرآوردن اهداف كلان و خط مشی سازمان اثربخش بوده است ؟

ب ) نتایج ممیزیهای قبلی را بازنگری نماید .

ج ) اطلاعات مربوط به نتایج ممیزیها به مدیریت ارائه شود .

برنامه ممیزی ازجمله هرگونه زمان بندی بایستی مبتنی برنتایج ارزیابی های ریسك فعالیتهای  سازمان و  نتایج ممیزی های قبلی باشد . روش های اجرایی ممیزی بایستی دامنه شمول ،                                   دوره تناوب ممیزی ها ، روش های ممیزی ، صلاحیت ممیزان و همچنین مسئولیتها و الزامات را برای انجام ممیزی و گزارش نتایج دربرگیرد .

هرجاكه امكان پذیرباشد ممیزیها باید توسط افرادی كه مسئولیت مستقیمی درفعالیت تحت ممیزی ندارند انجام شود .

یادآوری : كلمه " مستقل " الزاما" به مفهوم فردی خارج از سازمان نمی باشد .

 

بازنگری مدیریت

مدیریت ارشد سازمان بایستی درفواصل زمانی معین ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت خود را مورد بازنگری قراردهد . تا ازتداوم مناسب بودن كفایت و موثربودن آن اطمینان حاصل كند .

در فرآیند بازنگری ، مدیریت بایستی اطمینان حاصل كند كه اطلاعات لازم جمع آوری شده است بطوری كه مدیریت قادر به ارزیابی مورد نظر باشد . این بازنگری بایستی مدون گردد .

دربازنگری مدیریت بایستی نیاز احتمالی به تغییرات خط مشی ، اهداف كلان و سایرعناصر سیستم مدیریت OH&S را در پرتو نتایج ممیزی سیستم مدیریت ، تغییر شرایط و تعهد به بهبود مستمر مدنظر قرارگرفته شود .

منبع:http://www.aksep.com

درباره وبلاگ

این وبلاگ جهت اطلاع رسانی و آموزش به مدیران ارشد و میانی سازمانها، دانشجویان و علاقمندان در زمینه سیستم های مدیریت کیفیت ایجاد شده است.
مطالب این سایت شامل اخبار،مقالات،خلاصه كتابها و هر مطالب دیگری كه بتواند به نوعی مدیران را یاری نماید می باشد.
مدیر وبلاگ : میلاد احمدی

آخرین پست ها

جستجو

نظرسنجی

  • فرایند اعطای گواهینامه ایزو در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟


نویسندگان